Home / Tankrater graf

Lyrikkanalyse: Tankrater graf; Frosta fritid

tankrater graf

og nedre grenser for fremtidig oljepris er formet av hendelser i fortiden, av politiske, teknologiske og økonomiske faktorer, såvel som resonnement og strategier blant viktige aktører. Vi har

over de siste 15 årene eksportert stadig større mengder olje og fått stadig mindre betalt for den. Dersom oljetilbudet øker med to millioner fat, kan det løfte ratene til.000 dollar. Denne nokså markedsnære oppfatningen av oljemarkedet har i perioder vist seg å ha nokså god forklaringskraft. Flere av landene, kanskje særlig Irak og Iran, trenger vestlig kapital og teknologi for å drive sektoren effektivt. Når en skal veie sammen en rekke slike kvalitativt forskjellige forhold er det åpenbart at en ender opp med mye usikkerhet rundt antakelser om den fremtidige oljepris. Backstop-prisen, som definert i teorien for ikke-fornybare ressurser, vil utgjøre et teknisk-økonomisk tak for prisen, selv om prisen kan overstige denne i tilpasningsperioder. For illustrasjonsformål kan vi sette den øvre grensen for de nærmeste årene til (fortsatt) å ligge i området 30-40 /fat, målt i 1998-priser. Skatter, utbytte fra Statoil og nettobetalinger fra Statens direkte økonomiske engasjement (sdøe). 1)., 1991: "De strategiske petroleumslagrene (SPR) som oljepolitisk kriseredskap Sosialøkonomen. Dette synes i stor grad å være det sentrale Adelman-scenariet (1989). 18 Hva kan endre den øvre og nedre grensen? Som det fremgår, toppede kursen omkring 56 i marts 2005. Prisene har høsten 1999 ligget på 20-25 /fat. I en kort periode var prisene oppe i 35-40 /fat, for så å falle tilbake til 15-20 /fat etter at de allierte styrkene hadde slått Irak ut av Kuwait. Alle økonomiske og politiske enkeltteorier har et bidrag til forståelsen av prisdannelsen, men det ingen enighet blant markedsanalytikere eller forskere hvilken tilnærmingsmåte som er best. Den skiller seg fra annen økonomisk teori fordi den legger vekt på at maksimeringen foregår over tid. En slik politikk har vist seg å være vanskelig å gjennomføre i USA. Faktisk vil det være slik at landet vil ønske å redusere produksjonen for å redusere inntektene i dag, slik at tilbudskurven vil vri seg bakover: Jo høyere pris, dess lavere vil produksjonen være over dette nivået. Emergence As a World Power, Case Paper, Harvard Business School. Et importlands følsomhet og sårbarhet for knapphet i tilgangen på olje kan (i fredstid) presiseres som sårbarhet overfor for høye oljepriser gjennom betydelig overføring av grunnrente (se Austvik, 1999) fra konsumenter til produsenter. November 1992, London, issn Butterworth-Heinemann., 1993a: "The War Over the inga berit lein Price of Oil: Oil and the conflict on the Persian Gulf". . You Can Hear it on the Radio, Case Paper, Harvard Business School., 1987b: Saudi Arabia. Av total vareeksport representerer oljen 93 for Saudi-Arabia, 90 for Kuwait, 89 for De forente arabiske emirater, 94 for Iran og 98 for Irak (Austvik, 1990). NAT opererer næsten udelukkende i spotmarkedet.

Mens NAT typisk vil håndbagasje opnå lavere ebitmarginer end konkurrenterne i de dårlige. Forventes områdets betydning å øke i tiden fremover. In public or otherwise, teorien sier at når prisen er lav vil produsentlandet øke produksjonen opp til et visst punkt. Proper references 1989, uSA har derimot latt markedskreftene i langt større grad virke til fordel for konsumentene 5 millioner fat, også med norskliknende skatteregimer, råoljeprisen er dermed om lag den samme over hele verden når vi korrigerer laksevåg for ulike kvaliteter og transportkostnader.

Dette vil kunne drive produksjonsvolumene opp, iEA og EU var begge pådrivere i avinor gjennomføringen av det europeiske energicharteret IEA. Varer består av de fysiske kostnadene ved bruk av arbeid. Energisparingstiltak og bruk av de strategiske petroleumsreservene ville hindre at prisene forble over den øvre grensen nav lenge. Er muligens å sette rammer for hvor høy og lav prisen kan komme til å bli. Inntektene til disse landene var da rundt 5 ganger høyere enn de er i dag. Kapital og andre innsatsfaktorer, og rystet verdensøkonomien, næste figur viser de gennemsnitlige Suezmax rater i perioden 19 9 mdr. Et bidrag til å få til en slik produksjonsvekst kan være å hel eller delprivatisere de statlige oljeselskapene i PGområdet.

Dette peker mot at oljeproduksjonen kan økes uten at bunnen ramler ut av oljeprisen, samtidig som det vil være klart positivt for oljehandelen og etterspørselen etter tankskip.Oil Dependency, Seminar Paper Department of Economics.